Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Symboly

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické /náuka o erboch/, vexilologické /náuka o vlajkách/ a sigilografické /náuka o pečatiach/ zákonitosti,  pravidlá a zvyklosti. Obec Chmeľov sa po prvý raz v archívnych dokumentoch spomína r. 1212 pod názvom Frigidus Fons /studený prameň/, od r. 1264 už pod názvom Comlouch – v preklade Chmeľov.

Z histórie obce je známe,že tu sídlili krížovníci bližšie neznámeho rytierskeho rádu, ktorých  Ondrej  II. oslobodil od poplatkov na mýtach a trhoviskách.  Koncom 12. stor.  sa  v Chmeľove usídli rytiersky rád Krížovníkov Božieho hrobu.  Ich vlastníctvom bol až do r. 1313, keď ho vymenil za Lendak a Chmeľov sa stal majetkom Brezovickovcov,  neskôr  Jána   z Drienova  a  veľmožského   rodu Abovcov.  V novoveku patrila obec viacerým rodom. Pečať  obce  poznáme   podľa   odtlačku  pečatidla  z  19. stor.  Stred pečatného poľa  vypĺňa motív obilného snopu  a kosáka.  Nad ním je v   dvoch  riadkoch  nápis   KOMLOS   KERESZTES,    pokračujúci v kruhopise textom   KŐZSÉG PETSÉTJE 1867.Vzhľadom na to, že spomenutý motív je v obecných pečatiach, najmä v Šariši  veľmi  častý  a  nie jedinečný  pre  Chmeľov,  bol doplnený o motív Chmeľu, čím pri heraldickej úprave vzniká tzv. hovoriaci erb. V európskej štátnej,  mestskej  i obecnej  heraldike  poznáme mnoho pozoruhodných   hovoriacich    erbov, vyjadrujúcich   názov   svojho nositeľa.    založené  na  pôvodnej  heraldickej myšlienke obrazom vyjadriť meno. Je  napokon  známe,  že meno,  erb,  či  vlajka    vo  svojej  podstate len rôznymi formami vyjadrenia toho istého obsahu.

Na ilustráciu môžeme uviesť niekoľko príkladov hovoriacich  erbov, tak napríklad Monako, či Mníchov majú vo svojich znakoch mnícha, Lyon  leva,  Turín  tura, Oxford  vola,  Florencia  kvet  /fiore – kvet/, z našich  miest  a obcí  majú  Levice  a Levoča  vo  svojich  erboch  levov, Turany  a  Stará Turá  turov,  Žarnovica  žarnov,  Sebechleby  i Horné Chlebany  chlieb,   Lúky  kosca,   Rybany  a  Mutné  ryby,   Hrušovany hrušku…   Ak   máme     spomenúť   niektoré    erby   miest   a   obcí   s hovoriacim  symbolom  stromu,  môžu  nám  ako príklad poslúžiť erby Dubnice,   či    Dubodielu   duby,   Brezovej    pod    Bradlom,    ale   aj Podbrezovej   s brezou,   Lipán  so  siedmimi  lipami  a viaceré  ďalšie. Motív  chmeľu  vo  funkcii  hovoriaceho  symbolu  nájdeme   v erboch Chmeľnice  i  Chmeľovca.  Vo  všetkých prípadoch ide o pozoruhodné erby,  ktorým  nechýba  potrebný  heraldický  vtip.    navyše  ľahko zapamätateľné a to tiež nie je zanedbateľná výhoda.

S ohľadom  na  heraldické  pravidlá  erbovej  tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť  kov na  farbu, či  farbu na  kov, je vzhľadom na obsahovú náplň   erbu   najvhodnejšie   sfarbenie  snop  a  chmeľové šištice  zlaté,  kosák a vetvičky chmeľu strieborné,  štítové pole zelené.

Erb  obce  Chmeľov,  vychádzajúci  z  historickej  predlohy    túto podobu: v zelenom   štíte   zlatý    snop,  dolu  obopätý   strieborným   šikmým kosákom,  sprevádzaný  z horných  rohov  splývajúcimi  striebornými ratolesťami chmeľu s tromi a tromi zlatými šišticami. Znamenie  je  vložené  do  dolu  zaobleného,  tzv.  neskorogotického, či tiež  španielskeho  heraldického  štítu.  I keď sa  v heraldickej tvorbe v minulosti  používali  rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší,   používa  sa  vo  všetkých  heraldických    katalógoch  s erbami  miest a obcí,  a teda  pri publikovaní  erbu obce  Chmeľova v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať. V  zmysle  heraldickej  konvencie  bude možné  zlatú  podľa  potreby zamieňať aj žltou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá. Pri  čierno    bielom  vyjadrení  farieb   sa   zelená  vyjadrí šikmým Šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.

Vlajka obce  Chmeľov pozostáva zo siedmich  pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, zelenej, bielej, zelenej, žltej, zelenej a bielej,  Vlajka má pomer  strán  2:3  a  ukončená  je tromi  cípmi,  t.j. dvomi  zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Pečať  obce  Chmeľov  je  okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom  OBEC CHMEĽOV.  Pečať má priemer  35 mm,  čo je v súlade  s  domácimi   zvyklosťami  a predpismi  o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Od spomenutých  troch  základných  symbolov možno  odvodiť ďalšie. Zástava   obce  Chmeľov    podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer   jej   strán  však  nie  je  záväzne  stanovený,  čo   znamená,  že zástava  môže  byť aj  dlhšia. Zástava  sa  od  vlajky odlišuje  tiež  tým,  že  kým  vlajka  predstavuje voľný  kus  textilu,   ktorý  sa   vztyčuje   na   stožiar  pomocou   lanka zástava  je  vždy  pevne  spojená  so žrďou,  stožiarom,  alebo kratším priečnym rahnom /ak ide o koruhvu/. Krátka zástava  obce Chmeľov je tiež pruhová, je  však  svojou  dlhšou stranou  pripojená  k  žrdi.  Je vhodná  najmä  na  hromadnú  vlajkovú výzdobu  obce.

Koruhva   obce  Chmeľov  predstavuje  zvislý  typ  obecne zástavy, pri ktorej   je   textil  pripojený  k   priečnemu  rahnu,  spolu  s ktorým  sa vztyčuje na stožiar. Znaková   zástava   obce   Chmeľov     podobu   takmer  štvorca,  jej výška  sa  však  v  skutočnosti  rovná  /proporčne/  výške   erbu  a šírka jeho šírke.  Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu. Kombinovaná,     alebo     tiež     „veľká“    koruhva    obce    Chmeľov predstavuje   spojenie   koruhvy   so   znakovou   zástavou,   ktorá   sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy. Štandarda  starostu  obce  Chmeľov má  medzi  ostatnými   symbolmi obce  osobitné  postavenie.  Je  vlajkou  starostu,  jedným  z odznakov jeho  úradu.  Podobá  sa  znakovej  zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce.  Rozdiel  je tiež  v  tom,  že  kým znaková  zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len   v    jednom    vyhotovení   a  býva   tiež   zhotovená   luxusnejšou technikou.

Od   obecnej   pečate  možno  odvodiť   okrúhle   pečiatky   obce.  Ich pečatné pole sa nelíši od obecnej  pečate, no kruhopis  sa mení podľa toho, či  ide  o  pečiatku   starostu,  obecného   zastupiteľstva, alebo obecného úradu.