Obchodná verejná súťaž na na kúpu požiarnického auta

Obec Chmeľov

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného majetku obce :

-          hnuteľná vec: Špeciálny automobil – cisternová striekačka/ požiarnické auto/ typu    Škoda 706   RTHP ASC 25 , rok výroby 1975

Oznámenie zámeru predať majetok

Podmienky obchodnej súťaže