Výberové konanie na riaditeľa / ku MŠ Chmeľov

Obec Chmeľov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Chmeľov.

Výberové konanie na riaditeľa / ku MŠ Chmeľov

Obec Chmeľov

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy Chmeľov

 

Pracovný úväzok - skrátený - 85 %

Kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • predloženie koncepcie rozvoja školského zariadenia,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť,
 • znalosť legislatívy a znalosť právnych predpisov z oblasti školstva.

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k žiadosti do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania s pripojeným písomným súhlasom na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania
 • profesijný životopis,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • koncepcia rozvoja školského zariadenia,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie,
 • doklady o prípadnom inom dosiahnutom vzdelaní alebo spôsobilosti.

Uzávierka prijímania žiadosti: do 10.02. 2012. do 12,00 hod.

Písomné žiadosti s označením „Výberové konanie MŠ Chmeľov – Neotvárať“ posielajte na adresu: Obecný úrad Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15.

Termín, miesto a čas výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

V Chmeľove 19.01.2012

Tomáš Drabik v.r.
starosta obce