Zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva v Chmeľove

Marián DRAB, zástupca starostu
marian.drab@obecchmelov.sk

Radoslav DUDA
radoslav.duda@obecchmelov.sk

Slavomír KAŇUCH Mgr.
slavomir.kanuch@obecchmelov.sk

Marek LUKÁČ MVDr.
marek.lukac@obecchmelov.sk

Helena Krištofová
helena.kristofova@obecchmelov.sk

Maroš PAVLOVIČ
maros.pavlovic@obecchmelov.sk

Milan POLČA
milan.polca@obecchmelov.sk


Obecné zastupiteľstvo dňa 02. januára 2015 zriadilo ako poradný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce vo veciach správy obce nasledovné komisie:

Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a finančná

Predseda:  Mgr. Slavomír Kaňuch

Členovia komisie:
Marián Drab
Radoslav Duda
MVDr. Marek Lukáč
Helena Krištofová
Maroš Pavlovič
Milan Polča

 

Komisia športovo-kultúrno-školská

Predseda:  Radoslav Duda

Členovia komisie:
Marián Drab
Mgr. Slavomír Kaňuch
MVDr. Marek Lukáč
Helena Krištofová
Maroš Pavlovič
Milan Polča

Pri rokovaniach komisií je spravidla prítomný aj starosta obce.